การให้บริการ

การให้บริการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การให้บริการ

                 *วันจันทร์      : คลินิกอารมณ์/ยาเสพติด

                 *วันอังคาร   : คลินิกพัฒนาการ

                 *วันพุธ          : คลินิกปรับพฤติกรรมสมาธิสั้น

                 *วันพฤหัส  : ผู้ป่วยรายใหม่  (สอบถามคิวรับบริการ โทร 043-910770-1 ต่อ 1010 จุดนัดรับบริการ)

                 *วันศุกร์      : ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/ประชุมเชิงวิชาการ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อเปิดแฟ้มเป็นผู้ป่วยใหม่

มีดังนี้ 

  • 1. ใบสูติบัตร (กรณีผู้ป่วยไม่มีบัตรประชาชน)
  • 2. สำเนาบัตรประชาชน
  • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 4. ใบส่งตัว (จากโรงพยาบาลต้นสังกัด)