วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2566

 พันธกิจหน่วยงาน

 • ให้บริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รักษา พื้นฟู จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในระดับตติยภูมิขั้นสูง
 • พัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในชุมชน
 • สร้างและพัฒนากลไกเชิงระบบสุขภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
 • พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

 ค่านิยมหน่วยงาน

 • บริการด้วยหัวใจ (Heart)
 • ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ (Head)
 • มุ่งมั่นสามัคคี (Hand)
 • มีจิตสาธารณะ (for Humanity)

 ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

 • ส่งเสริมป้องกัน รักษา พื้นฟู สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิขั้นสูง(Super specialist service)
 • พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในชุมชม(Excellence center)
 • พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ(Service plan)
 • เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

เข็มมุ่งการดำเนินงาน      

        1. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ

        2. ผ่านการรับรองคุณภาพสถานบริการภายในปี 2562

        3. เป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

        4. เป็นสถาบันกิจกรรมสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

        5. ขยายการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นให้ครอบคลุมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ