วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 • เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศ ที่มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นภายในปี พ.ศ. 2564

 พันธกิจหน่วยงาน

 • ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่น
 • เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มีระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

 ค่านิยมหน่วยงาน

 • บริการด้วยหัวใจ (Heart)
 • ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ (Head)
 • มุ่งมั่นสามัคคี (Hand)
 • มีจิตสาธารณะ (for Humanity)

 ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

 • พัฒนาบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Super specialist service)
 • พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan)
 • พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศ (Excellence center)
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

เข็มมุ่งการดำเนินงาน      

        1. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ

        2. ผ่านการรับรองคุณภาพสถานบริการภายในปี 2562

        3. เป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

        4. เป็นสถาบันกิจกรรมสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

        5. ขยายการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นให้ครอบคลุมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ