เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

        สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบันเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมสุขภาพจิต มีนโยบายที่จะขยายการให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู และบูรณาการงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่เนื่องจากในปี 2547 กรมสุขภาพจิตไม่ได้ขอตั้งงบไว้ในส่วนนี้ จึงได้ทาบทาม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ผู้ดำเนินการโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผู้ที่มีเมตตาและเข้าใจถึงปัญหาพัฒนาการของเด็กดังกล่าว ซึ่ง ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ได้มีจิตศรัทธาและบริจาคทุนในการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยได้แสดงเจตจำนงน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เพื่อทรงประทานให้ใช้เป็นหน่วยงานสำหรับให้บริการแก่ประชาชนสืบไป โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2551 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 41,500,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเวลาก่อสร้าง 4 ปี 9 เดือน

story1

        ปัจจุบันสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นมา และเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกอายุต่ำกว่า 18 ปี ในเขตสุขภาพที่ 7 ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยให้บริการเฉลี่ย 5,000 ราย/ปี และเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จำนวนทั้งหมด 12 เตียง

story2

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็ก และวัยรุ่นภายในปี พ.ศ. 2564

พันธกิจ

1.ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูด้านบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็กที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่น
3.ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มีระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล


ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Super specialist service)
  2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan)
  3. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศ (Excellence center)
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

การให้บริการ

        สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน โดยเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการ ปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชเด็ก เช่น พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น ออทิสติก บกพร่องด้านการเรียนรู้ ลมชัก ไม่ไปโรงเรียน อารมณ์รุนแรง เป็นต้น

กิจกรรมการให้บริการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 –16.30 น.)

1. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ โดยแพทย์เฉพาะทาง คือ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
2. การตรวจประเมินทางจิตวิทยา เช่น การทดสอบทางเชาวน์ปัญญา โดยนักจิตวิทยาคลินิก
3. การฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
4. การนัดกระตุ้นพัฒนาการ Floortime
5. การฟื้นฟูสมรรถภาพ
6. การศึกษาพิเศษ โดยครูการศึกษาพิเศษ
7. บริการสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
8. การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
9. บริการผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ ≤ 18 ปี พร้อมปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการ

เปิดให้บริการคลินิกรายโรคดังต่อไปนี้

วันจันทร์    คลินิกอารมณ์/ยาเสพติด
วันอังคาร  คลินิกพัฒนาการ
วันพุธ         คลินิกปรับพฤติกรรม/สมาธิสั้น
วันพฤหัส  ผู้ป่วยรายใหม่ (รบกวนโทรสอบถามคิวรับบริการ เบอร์โทร 043-910770-1 ต่อ 1134 จุดนัดรับบริการ)
วันศุกร์       ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/ประชุมเชิงวิชาการ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อเปิดแฟ้มเป็นผู้ป่วยใหม่ มีดังนี้
1.ใบสูติบัตร (กรณีผู้ป่วยไม่มีบัตรประชาชน)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.ใบส่งตัว (จากรพ.ต้นสังกัด)

โครงสร้างการบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87_002