อัตราค่าบริการรักษาพยาบาล ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563