ลงเยี่ยมบ้านเพื่อเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ป่วย COVID-๑๙ รายที่ ๕, ๖ ของจังหวัดขอนแก่น