การให้บริการ

การให้บริการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การให้บริการ

                 *วันจันทร์      : คลินิกอารมณ์/ยาเสพติด

                 *วันอังคาร   : คลินิกพัฒนาการ

                 *วันพุธ          : คลินิกปรับพฤติกรรมสมาธิสั้น

                 *วันพฤหัส  : ผู้ป่วยรายใหม่  (สอบถามคิวรับบริการ โทร 043-910770-1 ต่อ 1010 จุดนัดรับบริการ)

                 *วันศุกร์      : ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/ประชุมเชิงวิชาการ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อเปิดแฟ้มเป็นผู้ป่วยใหม่

มีดังนี้       

  1. ใบสูติบัตร
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบส่งตัวฉบับจริงและ (ถ่ายสำเนา 3ชุด)
  5. สมุดผู้พิการ
  6. สิทธิ์ข้าราชการหรือ อปท. บิดา/มารดาที่มีสิทธิ์ ยื่นสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ

 

ขั้นตอนการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ